ກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ທີ່ສຳນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈັດພິທີເປີດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າ ຂອງ 4 ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ (ຫາດຍາວ, ດົງບາກ, ຕະມໍຢອດ, ປີນດົງ) ຂອງຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັດ ຈັນທະມາດ, ຮັກສາການປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທີ່ລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ທີ່ມາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ລວມໄປເຖິງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບ, ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ຢູ່ສູນພັກຊົ່ວຄາວຂອງຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ (ຫາດຍາວ, ດົງບາກ, ຕະມໍຢອດ, ປີນດົງ).
ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບໂຕຈິງໂດຍຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຢູ່ບັນດາສູນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 301 ຄົນ, ຍິງ 175 ຄົນ (ເດັກ 126 ຄົນ, ຍິງ 85 ຄົນ) ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຕາມລະດູການເປັນຕົ້ແມ່ນໄຂ້ຍຸງ, ຖອກທ້ອງ, ກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝວດໝູ່, ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ. ບັນຫາບໍ່ມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ຫ້ອງນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ. ບັນຫາໂຮງຮຽນແອອັດ, ຫ້ອງຮຽນຄັບແຄບ, ເດັກປະລະການຮຽນ ແລະ ໄປຮຽນບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ບັນຫາໄຟຟ້າມັກດັບ, ພື້ນເຮືອນຕ່ຳ ແລະ ມີສຽງດັງຈາກຊຸມຊົນ, ລວມໄປເຖິງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ບັນຫາເດັກພິການ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກກຳພ້າ-ກຳພອຍ, ເດັກນ້ອຍບາງສູນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ, ການເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນໃນລະດູຝົນບໍ່ສະດວກສະບາຍຍ້ອນເສັ້ນທາງເປື້ອນ, ບໍ່ມີແຜນສ້າງພະນັກງານສືບທອດໃນແຕ່ລະວຽກງານ, ປະຊາຊົນຍັງຂາດທັກສະປະກອບອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂາດຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສູນ.


ການສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຂອງຊຸມຊົນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອະນາຄົດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເຮັດສວນຄົວ, ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງໂດຍການນອນໃນມຸ້ງ, ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍເມື່ອເຈັບປ່ວຍ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຮູ້ຈັກຊ່ວຍອະນາໄມ ແລະ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ. ການສົມທົບກັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃນການເບິ່ງແຍງລູກຫຼານ. ຂໍໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ຝຶກອົບຮົມເດັກໃຫ້ມີທັກສະໃນການກ້າສະແດງອອກ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເດັກກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນວຽກງານກ່ຽວກັບແມ່ ແລະ ເດັກ, ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນສູນ ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ.
ໃນແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເໜີກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະເໜີໃຫ້ມີກິດຈະກໍານໍາພາຊຸມຊົນ ແລະ ເດັກ ເຮັດກິດຈະກໍາ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຖົມ ພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ອາສາສະໝັກບ້ານ, ຮ່ວມມືກັນອະນາໄມ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນຊຸມຊົນ (ຍຸງລາຍ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫ້ອງນໍ້າ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ). ແຕ່ລະຄອບຄົວຕ້ອງເຮັດກະສິກຳດ້ວຍການປູກ, ການລ້ຽງສັດ ໂດຍໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມ ຕາມສະພາບຄວາມເໝາະສົມ, ໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກໃນແຜນການຕໍ່ໜ້າໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນວຽກງານກ່ຽວກັບແມ່ ແລະ ເດັກ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບ້ານຄືນໃໝ່, ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມັກ ຄີພາຍໃນສູນ ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ຝຶກທັກສະວິຊາຊີບເຊັ່ນ: ຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕ່ງ, ເສີມສວຍ, ສ້ອມແປງ, ຊ່າງເຊື່ອມຊ່າງຈອດ, ນໍາເອົາວິທະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ພ້ອມທັງສະໜອງທຶນ.
ນອກຈາກນີ້ໃນກອງປະຊຸມທີມງານທີ່ລົງໄປຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນກໍ່ໄດ້ສະເໜີຈັດຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ໃນວຽກສິດທິເດັກ ແລະ ວຽກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ລົງຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ໃຫ້ເດັກ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ມີ 4 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນີ້: ກິດຈະກຳອະນາໄມສາມສະອາດພະຍາດບໍ່ບຽດບຽນ, ກິດຈະກຳໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນຊຸມຊົນ, ກິດຈະກຳປູກຜັກສວນຄົວ ແລະ ປູກເຫັດ ໃຫ້ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານ ໃນວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ.