ຮອງນາຍົກຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ຕໍ່ບັນຫາການແກ້ໄຂໜີ້ສາທາລະນະ

 

 

 

ຂປລ. ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2019, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຂໍ້ຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂໜີ້ສາທາລະນະ ໂດຍສະເພາະໜີ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມເຖິງກົນໄກໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສາທາລະນະ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນາມເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຢູ່ໃນລະດັບສູງພໍສົມຄວນແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂຊຳລະໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ, ສ່ວນໜີ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຜ່ານມາກໍໄດ້ມີຫລາຍມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂດ້ວຍການອວາຍໜີ້ສາມແຈ, ດ້ວຍການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ປົກກະຕິເພື່ອຊຳລະໜີ້ລົງທຶນເຮັດໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຈຳໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລວມເຖິງກົນໄກໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສາທາລະນະ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນາມເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຢູ່ໃນລະດັບສູງພໍສົມຄວນແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂຊຳລະໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ,ສ່ວນໜີ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຜ່ານມາກໍໄດ້ມີຫລາຍມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂດ້ວຍການອວາຍໜີ້ສາມແຈ, ດ້ວຍການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ປົກກະຕິເພື່ອຊຳລະໜີ້ລົງທຶນເຮັດໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຈຳນວນໜຶ່ງ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍຈຳກັດການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃໝ່, ໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ແລະ ສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ໂດຍໄດ້ມີການກວດກາຄືນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຫລຸດລົງຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ສ່ວນມາດຕະການຕໍ່ໜີ້ສິນຂອງຕ່າງປະເທດນັ້ນ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກລາຍຮັບເພ່ືອມາຊຳລະໃນແຕ່ລະປີສຳລັບການຊຳລະດອກເບ້ຍແມ່ນໄດ້ເອົາແຫລ່ງທຶນພາຍໃນ, ແຕ່ສຳລັບຕົ້ນທຶນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນຊອກຫາແຫລ່ງດຸນດ່ຽງມາຕື່ມເພື່ອຊຳລະ.ໃນປີ 2019 ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ຢືມເງິນຕ່າງປະເທດມາຊຳລະດອກເບ້ຍໜີ້, ແຕ່ຈະເອົາຢູ່ພາຍໃນຖ້າມັນຂາດດຸນ ກໍຈະລະດົມແຫລ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ດ້ວຍການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ລະດົມແຫລ່ງທຶນພາຍ ໃນຕ່າງໆ ເພື່ອມາຊຳລະໜີ້, ປີ 2020ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍພາຍໃນໃຫ້ມັນຢູ່ກັນ ແລະບໍ່ໃຫ້ມັນຂາດດຸນອີກ ໝາຍຄວາມວ່າຮັບເທົ່າໃດຕ້ອງຂຶ້ນແຜນຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍອີງຕາມລາຍຮັບ, ປີ2021-2022 ຂຶ້ນໄປພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເຫຼືອຈາ່ຍເຫຼືອຈາ່ຍພາຍໃນເທົ່າໃດລະເອົາໄປຊຳລະຕົ້ນ ທຶນໜີ້ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມັນຄ່ອຍໆຫລຸດລົງ, ສ່ວນວ່າການຈະກູ້ຢືມໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງມີການຈຳກັດ, ໂຄງການກູ້ຢືມໃໝ່ແມ່ນຈະກູ້ຢືມໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຜ່ອນຜັນສູງ, ໄລຍະເວລາການຊຳລະຍາວ ແລະ ມີດອກເບ້ຍຕ່ຳບໍ່ເກີນ 1,5% ແລະ ມີໄລຍະຜ່ອນຜັນ 6-7 ປີ, ສ່ວນໂຄງການທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງແມ່ນຈະບໍ່ກູ້ຢືມຕໍ່ໄປອີກ.