ສະຖານີແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ເນັ້ນຜະລິດແນວພັນໄກ່ຄຸນນະພາບ

ສະຖານີແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນສັດປິກ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາຟາມ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິໂພກຊິ້ນຂອງສັງຄົມ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

 

ທ່ານ ສັນນິກອນ ພັນນຸລາດ ນັກວິຊາການ ສະຖານີແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ: ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງສູນນີ້ແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ສະຖານີແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດສະ ໜອງລູກໄກ່ນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ແຕ່ລະປີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 60 ພັນໂຕ ເຊິ່ງມີຫຼາຍສາຍພັນເຊັ່ນ: ພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ແນວພັນເອຢິບ ຫຼື ແນວພັນລາຍໜອງແຕ່ງ, ໄກ່ຕັອກ ແລະ ອື່ນໆ.
ພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວ ມີຄອກສັດ 10 ຄອກ ໃນເນື້ອທີ 4 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄອກແມ່ນແຕກຕ່າງ ເຊັ່ນ: ຄອກອະນຸບານ, ພໍ່ແມ່ ພັນ ແລະ ໄກ່ແຕ່ລະລຸ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດຄອກແຍກກັນເພື່ອງ່າຍໃນການບົວລະບັດຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ເກີດຕາມລະດູການ. ທາງສູນໄດ້ເອົາໃນໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ຕັ້ງຄອກໄກ່ຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳ ແລະ ອັບເກີນໄປ ມີລົມພັດລ່ວງ, ຄອກໄກ່ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີ ທີ່ສຳຄັນການຈັດຕາຕະລາງສັກຢາວັກແຊງ ແລະ ເມື່ອໄກ່ເກີດ 1-7 ມື້ ຈະມີການໃຊ້ຢາ ວັກແຊງເປີເຊັນອ່ອນຢອດເພື່ອກັນພະຍາດຕ່າງໆ. ນອກນີ້ ເມື່ອມີພະຍາດອື່ນ ເຮົາກໍຈະເບິ່ງວ່າພະຍາດຫຍັງ ຈຶ່ງໃສ່ຢາປິ່ນປົວ ຕາມພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກເປັນພິເສດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີພໍ່ພັນ 1.500 ໂຕ ແລະ ແມ່ ພັນ 1.500 ໂຕ ແລະ ໄກ່ນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທ່ານ ສັນນິກອນ ຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ: ສຳລັບການຟັກໄຂ່ດ້ວຍຕູ້ຟັກໄຂ່ ຕ້ອງໃຊ້ອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມ ໃກ້ຄຽງກັບແມ່ຟັກໄຂ່ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ໄກ່ນ້ອຍທີ່ສົມບູນ ຄືແມ່ໄກ່ຟັກເອງ ແຕ່ຖ້າອຸນຫະພູມຫຼຸດ ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ນັ້ນບໍ່ແຂງແຮງ.
ສະຖານີແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ແມ່ນສະຖານີໜຶ່ງທີ່ມີແນວພັນສັດປີກຫຼາຍສາຍພັນ ເພື່ອສະໜອງສັງຄົມ ຖ້າຫາກທ່ານໃດ ສົນໃຈ ສາມາດໄປເບິ່ງໂຕຈິງໄດ້ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜ່ານເບີໂທລະສັບ 020 58995541.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)