ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ8 ຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X

 

 

 

ຂປລ. ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງ ທີ 8 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 6 ເຖິງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2019ທີ່ສໍານັກງານສູນກາງພັກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກອງຊຸມໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຈຳນວນໜ່ຶງດ່ັງນ້ີ:

ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງ ທີ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ; ການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ; ການບໍລິການຂອງລັດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ, ການຫລຸດຜ່ອນຂອດຂ້ັນທ່ີກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງການພັດທະນາ; ການແກ້ໄຂບັນຫາເງິນຕາ; ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ; ການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ-ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່.ພ້ອມນັ້ນ , ໃນກອງປະຊຸມຍັງເປັນເອກະພາບ ກັນ ຮັບຮອງເອົາທິດທາງ,ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ເພື່ອ ແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ ຕິດພັນກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈຕົວຈິງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຊາດ, ພັດທະນາໃຫ້ເກີດຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫລມ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃໝ່ຂອງພື້ນຖານການຜະລດິ ແລະ ການບໍລິການ, ຮັບປະກັນທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ; ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງພັກເຮົາຍາມໃດກໍຖືເອົາວຽກງານຊົນນະບົດແມ່ນໜ້າທ່ີຍຸດທະສາດ, ທັງເປັນວຽກບູລິມະສິດສໍາຄັນ ແລະ ເປັນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍທີ່ຕ້ອງດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງຄວາມຮ່ັງມີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາຊົນນະບົດຢູ່ປະເທດເຮົາໂດຍລວມໄດ້ມີໂສມໜ້າຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ນັບທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ,
ການຜະລິດ, ບໍລິການລ້ວນແຕ່ໄດ້ມີການພັດທະນາ, ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງເປັນກ້າວໆ; ລະບົບການເມືອງຢູ່ຮາກຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂ້ັມແຂງ; ແຕ່ພ້ອມນັ້ນກໍເຫັນວ່າຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕ່ໍແກ້ໄຂທ່ີພົວພັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບນໍາພາ-ຊ້ີນໍາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ,ບັນຫາການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ອື່ນໆ; ມອບໃຫ້ກົມການເມືອງສູນກາງພັກສືບຕ່ໍຊ້ີນໍາການຄ້ົນຄວ້າບັນຫາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ອອກເປັນຄາໍສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກເພ່ືອຊ້ີນໍາວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ; ໄດ້ຕີລາຄາຕໍ່ບັນຫາການແບ່ງຂັ້ນຄ້ມຸຄອງບໍລິຫານລັດ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນໜ່ຶງໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະ ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຕາມຈຸດໝາຍກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ; ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັກ-ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ້ີນໍາການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງຕາມທິດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບ່ງສິດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃຫ້ທ້ອງຖ່ິນຫລາຍຂຶ້ນ, ສູນກາງເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກເປັນຕົ້ນຕໍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການບໍລິຫານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງທັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ, ທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄ້ມຸຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ກໍຄື ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ-ຮາກຖານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມນ້ັນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະວິໄຈບັນດາບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດຈາໍນວນໜຶ່ງເພື່ອວາງທິດທາງການປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປັບປຸງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຕ້ອງຮັບປະກັນສ້າງຄວາມເປັນລະບົບໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກົດໝາຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍງົບປະມານ ແລະ ກົດໝາຍອ່ືນໆເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານໃນການນາໍໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາບ້ານຊ່ອງຂອງຕົນເອງ. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກມອບໃຫ້ກົມການເມືອງສູນກາງພັກສືບຕໍ່ຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາໃຫ້ລະອຽດ, ເລິກເຊິ່ງຕື່ມເພື່ອກຽມອອກມະຕິຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊມຸ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ໃຫ້ທິດຊີ້ນາໍກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາເຊ່ິງເປັນວຽກສໍາຄັນໜຶ່ງ ແລະ ພວມເປັນບັນຫາພົ້ນເດັ່ນໃນປັດຈຸບັນ; ໄລຍະຜ່ານມາການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆ, ສາມາດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ພົນລະເມືອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ; ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຍັງມີຫລາຍອັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພ່ອື ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການແກ້ໄຂຄະດີ ກໍຄື ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ,ສັກສິດ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ.ກອງປະຊຸມມອບໃຫ້ກົມການເມືອງສູນກາງພັກສືບຕ່ໍຊ້ີນໍາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄ້ົນຄວ້າອອກເປັນມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື,ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂຄງຮ່າງລາຍງານການເມືອງຕໍ່ກອງປະຊມຸໃຫຍ່ຄັ້ງ ທີ XI ຂອງພັກໂດຍມອບໃຫ້ກົມການເມືອງສູນກາງພັກຊີ້ນຳການກະກຽມເນື້ອໃນຮ່າງລາຍງານການເມືອງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ຮັດກຸມ ແລະ ແທດຕົວຈິງເພື່ອສືບຕໍ່ບູລະນະ ແລະ ເພີ່ມເຕີມເສີມຂະຫຍາຍ, ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນ, ປະດິດສ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການນຳພາພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ
ຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃໝ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະໄໝທີ X ມອບໃຫ້ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ນຳພາຊີ້ນຳການເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບັນຫາທ່ີໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສູນກາງຄ້ັງນ້ີໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ, ພ້ອມທັງຊ້ີນຳຢ່າງໃກ້ຊິດຕ່ໍບັນດາອົງການຂອງລັດ ຮີບຮ້ອນຫັນໃຫ້ເປັນແຜນປະຕິບັດງານລະອຽດ, ລວມທັງດຳເນີນການປັບປຸງບັນດາ ນິຕິກຳທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງທີ່ວ່າງອອກຢ່າງເປັນລະບົບ,ຮັດກຸມທັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ເຂ້ັມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຮຽກຮ້ອງມາຍັງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ,ທົ່ວກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປືກແຜ່ນ, ເຊີດຊູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຮັກຊາດ,ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງສົມທົບກັບການຂຸດຄົ້ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ ແລະ ກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຍກຸສະໄໝເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ; ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມຊຶມ, ກຳແໜ້ນ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄ້ງັ ທີ 8ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກສະໄໝທີ X ກໍຄືໃນການນຳພາ-ຊ້ີນຳຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັງລວມທັງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆຂອງສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ແຂງແຮງ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ສາ້ງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜາ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆ, ສາ້ງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.