ປີນີ້ ການລົງທຶນຂອງລັດຜ່ານ ທລຍ 486 ໂຄງການກວມ 450 ບ້ານ

ການລົງທຶນຂອງລັດຜ່ານ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ(ທລຍ) ໃນປີ 2019 ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 486 ໂຄງການຍ່ອຍ, ກວມ ເອົາ 450 ບ້ານ ແລະ ຈະມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວປະມານ 2 ແສນກ່ວາຄົນ.

ປະຈຸບັນໂຄງການຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຊອກຫາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ທຸກໆ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ທລຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 33 ໂຄງການ ( ກວມເອົາ 7%), ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 131 ໂຄງການ(ກວມເອົາ 27%), ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 149 ໂຄງການ(ກວມເອົາ 30%), ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 165 ໂຄງການ(ກວມເອົາ 34%), ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 8 ໂຄງການ(ກວມ 2%) ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດປະມານ 91 ຕື້ກ່ວາກີບ, ໃນນັ້ນຊຸມຊົນຈະປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ວັດຖຸທີ່ທ້ອງຖິ່ນຫາໄດ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ.ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນຈະກວມເອົາ 450 ບ້ານ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 234.289 ຄົນ, ຍິງ 114.798 ຄົນ, ເປັນ ຊົນເຜົ່າ 196.706 ຄົນ. ຖ້າຫາກໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ແລ້ວຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໃຫ້ຊຸມຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກໃນລະດັບໜຶ່ງ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ)