ແຜນຍຸດທະສາດ

ກຸ່ມເສນາ:

 1. ຍົກສູງສະຕິທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ທິດສະດີ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການໃຫ້ ສົມຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ, ປະກອບມີ: 2 ແຜນງານ ແລະ 19 ໂຄງການ
 2. ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານລະບຽບ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກ, ການພົວພັນປະສານງານໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ,
 3. ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ IT (ລະບົບແນດເວີກ Network) ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂະແໜງ ຖວທ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 25 ໂຄງການ
 4. ສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັບອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 5. ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທົ່ວກະຊວງ, ໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ຄວາມ ຮູ້, ຄວາມ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວ ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 8 ໂຄງການ
 6. ສ້າງກິດຈະກຳເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ຂອງຂະແໜງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ, ປະກອບມີ  1 ແຜນງານ ແລະ 2 ໂຄງການ
 7. ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນລະບົບ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 8. ຍົກສຸງ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 23
 9. ຍົກລະດັບ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ປະ ກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 10. ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ 2021-2030, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 11. ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 12. ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂອດປະສານງານກັບແຕ່ລະກົມກອງ ຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 4 ໂຄງການ
 13. ຍຸດທະສາດໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ໃນທົ່ວປະເທດ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ  ແລະ 4 ໂຄງການ
 14. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການເກັບກຳ, ສັງລວມ, ວິໃຈ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ  ແລະ 5 ໂຄງການ
 15. ຍຸດທະສາດໃນການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ໃນວຽກງານ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 17 ໂຄງການ
 16. ຍຸດທະສາດໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຂະແໜງ ຖວທ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ, ປະກອບມີ 5 ແຜນງານ ແລະ 17 ໂຄງການ

ກຸ່ມຖະແຫລງຂ່າວ:

 1. ຍຸດທະສາດ ດຳເນີນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ຈາກລະບົບອານາລັອກ ໄປສູ່ລະບົບ ດີຈີຕອນ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ປະກອບມີ 7 ແຜນງານ ແລະ 25 ໂຄງການ
 2. ຍຸດທະສາດ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານວັດຖຸອຸປະກອນ ເຕັກນິກ ຮັບໃຊ້ ການຜະລິດຂ່າວທາງ ໂລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມແບບໃໝ່ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍຂ່າວສານ ໄດ້ທົ່ວເຖີງທຸກພື້ນທີ່, ປະກອບມີ 5 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 3. ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານຖະແຫລງຂ່າວ ສື່ມວນຊົນໃຫ້ເປັນ ລະບົບຄົບຊຸດ ນັບແຕ່ສູນກາງ ຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດພຶ້ນຖານ ຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກ ຜ່ານດາວທຽມ ໄປຍັງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ, (ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາບເຄືອຂ່າຍ ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ) ປະກອບມີ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ
 4. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບປະສານງານ ໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມ ຄ່ອງຕົວ ແລະ ປອດໄພ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 15
 5. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນສື່ສິ່ງພິມໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ້າງລະບົບການ ຈັດພິມຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຈຳໜ່າຍໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາເມືອງ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 6. ຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງ ເນື້ອໃນຂ່າວ, ຂະຫຍາຍຊ່ອງການລານຂອງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເຫດການ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 11 ໂຄງການ
 7. ຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບັນດານັກຂ່າວ, ໂຄສົກ ຫລື ຜູ້ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເພີ້ມຈຳນວນ ນັກຂ່າວ, ໂຄສົກຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຂ່າວ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 13 ໂຄງການ
 8. ຍຸດທະສາດ ປັບປຸງເນື້ອໃນ ສື່ສານມວນຊົນຂອງໂທລະພາບ,ວິທະຍຸ, ສື່ສິ່ງພິມ ສື່ແບບ ໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປະກອບມີ 6 ແຜນງານ ແລະ 11 ໂຄງການ
 9. ຍຸດທະສາດ ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ສາລະໜ້າຮູ້ ແລະ ການບັນເທີງ ຜ່ານພາຫະນະສືມວນຊົນ ລົງສູ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖີງ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 13 ໂຄງການ
 10. ຍຸດທທະສາດໃນການສ້າງເຄືອຄ່າຍສື່ມວນຊົນ, ພັດທະນາລາຍການໂທລະພາບ ໃຫ້ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໄຈຂອງມວນຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 5 ໂຄງການ
 11. ຍຸດທະສາດ ປັບປຸງ, ເປີດກ້ວາງຕະຫລາດສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍການ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທັນສະໄໝ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 12. ຍຸດທະສາດສ້າງກິດຈະກຳທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາສື່ມວນຊົນລາວ ໃນ ເວທີສາກົນ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 13. ຍຸດທະສາດ ເພີ່ມທະວີການຊອກແຫລ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ທຸກທ່າແຮງທີ່ມີ ໃຫ້ນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ, ປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ  ແລະ 8 ໂຄງ ການ
 14. ຍຸດທະສາດ ສ້າງເຄື່ອຄ່າຍປະສານງານເພື່ອເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂ່າວ ດ້ານຖະແຫລງ ຂ່າວ ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດ ໃນລະດັບອານຸພາກພື້ນ, ອາຊຽນ ແລະ ລະດັບໂລກ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 15. ຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບວຽກ ງານ ຖະແຫລງຂ່າວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 4 ໂຄງການ
 16. ຍຸດທະສາດ ສ້າງກິດຈະກຳໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຖະແຫລງຂ່າວ ເພື່ອໂຄສະນາ ຜະລິດ ຕະພັນ ຂອງຂະແຫນງການທາງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 2 ໂຄງການ
 17. ຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນ ໃນການສ້າງ ວິຊາການ ຖະແຫລງຂ່າວ, ສື່ມວນ ຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປະກອບມີ 7 ແຜນງານ ແລະ 17 ໂຄງການ
 18. ຍຸດທະສາດ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ, ປະ ລິຍາຕີ ໃນສາຂາສື່ມວນຊົນ ແລະ ວິຊາການອື່ນໆໃນຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 19. ຍຸດທະສາດ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ໄລຍະສັ້ນທາງດ້ານ ວິຊາການ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ ໄປຄຽງູ່ກັບພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໄລຍະສັ້ນໃຫ້ໄດ້ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ 14 ໂຄງການ
 20. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ນຳບັນດາສະມາຊິກ ໃນ ເຄື່ອຄ່າຍສື່ມວນຊົນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ 2 ໂຄງການ
 21. ຍຸດທະສາດ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທາງດ້ານ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 10 ໂຄງການ
 22. ຍຸດທະສາດ ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫລັກແຫລ່ງ ໃນ ຂະແຫນງຖະແຫລງຂ່າວ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 23. ຍຸດທະສາດ ສ້າງເຄືອຄ່າຍປະສານງານສື່ມວນຊົນລະຫ່ວາງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ເຄືອຄ່າຍປະສານງານ ລະຫ່ວາງ ສື່ມວນຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ດຶງດູດການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 2 ໂຄງການ
 24. ຍຸດທະສາດ ສ້າງເຄືອຄ່າຍປະສານງານ ດ້ານສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂັ້ນ ສູນກາງ  ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 25. ຍຸດທະສາດ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ມີຄວາຮັດກຸມ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົ້ນ ຄ້ວາສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ບໍ່ທັນມີໃນຂົງເຂດ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 14 ໂຄງການ
 26. ຍຸດທະສາດ ເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 10 ໂຄງການ

ກຸ່ມວັດທະນະທຳ:

 1. ຍຸດທະສາດປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຄວາມຫມາຍ ຄວາມສຳ ຄັນ  ວຽກງານວັດທະນະທຳ ດ້ານຕ່າງໆ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 55 ໂຄງການ
 2. ຍຸດທະສາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ວັດທະນະທຳລາວທຸກຂະແຫນງການໃຫ້ເປັນລະບົບ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 70 ໂຄງການ
 3. ຍຸດທະສາດ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິທາງດ້ານວັດທະນະທຳປະເພດຕ່າງໆ ໄວ້ເປັນຄັງ ສາງ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 30 ໂຄງການ
 4. ຍຸດທະສາດຮ່ວມມື, ປະສານງານຢ່າງແຂງແຮງລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວັດທະນະທຳໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຫັນໄປສູ່ທັນສະໄຫມ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 20 ໂຄງການ
 5. ຍຸດທະສາດສ້າງ  ແລະ  ພັດທະນາບ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ປະກອບ ມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 28  ໂຄງການ
 6. ຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ວັດທະນະທຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ກ້າວ ໄປສູ່ການຈົດທະບຽນ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ມໍລະດົກໂລກ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ
 7. ຍຸດທະສາດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ກັບບັນດານາໆປະເທດໃນ ໂລກ, ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 78 ໂຄງການ
 8. ຍຸດທະສາດປັບປຸງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ຈຸດພິເສດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງຊາດປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 9. ຍຸດທະສາດສ້າງສັງຄົມການອ່ານໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຂອງຄົນລາວ, ປະກອບມີ ແຜນງານ 2 ແລະ 36 ໂຄງການ
 10. ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ປະກອບ 4 ມີແຜນງານ ແລະ 16 ໂຄງການ
 11. ຍຸດທະສາດເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ຢູ່ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແຫນງວັດທະນະທຳ, ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ເທື່ອລະກ້າວ, ປະ ກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 24 ໂຄງການ
 12. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ສະຫນັບ ສະຫນູນ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງທາງດ້ານພູມປັນຍາຊາວບ້ານ(ທ້ອງຖິ່ນ)ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະກອບມີແຜນງານ 3 ແລະ17 ໂຄງການ
 13. ຍຸດທະສາດສ້າງຫນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫນຶ່ງເມືອງ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 8 ໂຄງການ
 14. ຍຸດທະສາດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ຜ່ານບັນດາພາຫະນະສື່ ມວນຊົນຕ່າໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 51 ໂຄງການ
 15. ຍຸດທະສາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດງານວາງສະແດງວາງວາລະສານ, ປຶ້ມ, ສິ່ງພິມ, ຮູບແຕ້ມ ຈິດ ຕະກຳ, ຮູບເງົາ, ວີດີໂອ… ແລະ ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໃນໂອກາດຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,  ປະກອບດ້ວຍ 3 ແຜນງານ ແລະ 19 ໂຄງການ
 16. ຍຸດທະສາດສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກທຸລະກິດຈັດງານບຸນເທດສະການ, ງານ ບຸນປະເພນີທີ່ສຳຄັນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໂຄສະນາການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳ, ປະກອບ 3 ມີແຜນງານ ແລະ 26 ໂຄງການ
 17. ຍຸດທະສາດຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນຳພາ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ວິຊາການ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນິຊຳນານ, ປະກອບ ມີ 7 ແຜນງານ ແລະ 70 ໂຄງການ
 18. ຍຸດທະສາດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານວັດທະນະທຳ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 23 ໂຄງການ
 19. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມບົດບາດ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການສິດສອນ ແລະພັດທະນາ ບຸກຄະລາ ກອນຄູສອນ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 27 ໂຄງການ
 20. ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ ການສອນດ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ ເປັນລະບົບ ຊັ້ນສູງ ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 20 ໂຄງການ
 21. ຍຸດທະສາດສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ປະກອບມີ 3 ແຜນ ງານ ແລະ 32 ໂຄງການ
 22. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນການສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 5 ໂຄງການ
 23. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຜູ້ສືບທອດ ທີ່ມີພອນສະຫວັນບົ່ມຊ້ອນດ້ານ ວັດທະນະທຳ ໃນກຸ່ມ ຊາວຫນຸ່ມ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 22 ໂຄງການ
 24. ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ, ເປັນລະບົບ ຄົບຊຸດ ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທອງຖິ່ນ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 75 ໂຄງການ
 25. ຍຸດທະສາດ  ປະກອບວັດຖຸ ອຸປະກອນ ເຕັກນິກ ທັນສະໄໝອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານວັດທະນະທຳ ໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງການ ວັດທະນະທຳ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 97 ໂຄງການ
 26. ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນຂົງເຂດວັດທະນະ ທຳ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 47 ໂຄງການ
 27. ຍຸດທະສາດເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ  ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ທຸກຂະ ແຫນງການ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 61 ໂຄງການ

 

ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ:

 1. ຍຸດທະສາດ ການປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິເສດຂອງສປປລາວ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້ ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ
 2. ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 3. ຍຸດທະສາດການສ້າງບົດວິໄຈທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການທ່ອງ ທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 13 ໂຄງການ
 4. ຍຸດທະສາດ ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາ ການ ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດ ນັກທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ປະກອບມີ 9 ແຜນງານ ແລະ 46 ໂຄງການ
 5. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ, ນໍາໃຊ້ແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນການ ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 8 ໂຄງການ
 6. ຍຸດທະສາດສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 7. ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ຕາມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກແລະຕາມເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ. ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 12 ໂຄງການ
 8. ຍຸດທະສາດຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາກິດຈະກຳ ການທ່ອງ ທ່ຽວຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການແລະສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 9. ຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ ແລະ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 18 ແຜນງານ ແລະ 60 ໂຄງການ
 10. ຍຸດທະສາດສົມທົບກັບບັນດາແຂວງແລະພາກທຸລະກິດໃນການອອກແບບແລະຜະລິດສິ່ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງພຽງພໍ, ປະກອບມີ 2 ແຜນ ງານ ແລະ 5 ໂຄງການ
 11. ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,  ຕາມດ່ານສາກົນໃຫ້ເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລາຍງານຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 12. ຍຸດທະສາດສ້າງກິດຈະກໍາແລະລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ຕາມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແຕ່ລະພາກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ປະເທດໃກ້ຄຽງປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 18 ໂຄງການ
 13. ຍຸດທະສາດ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ ປະຈໍາປີ ຂອງ ສປປ ລາວ ສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໃນການສ້າງເປັນວົງຈອນທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະພາກ ແລະ ໃນອານຸພາກພື້ນປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 14. ຍຸດທະສາດການດຳເນີນການສຶກສາຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງການທ່ອງທ່ຽວລາວປະກອບມີ 12 ແຜນງານ ແລະ 31 ໂຄງການ
 15. ຍຸດທະສາດພັດທະນາກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ປະ ກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນແລະສາກົນ ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 11 ໂຄງການ
 16. ຍຸດທະສາດສຳຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ ບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ ປະກອບມີ 3 ແຜນ ງານ ແລະ 16 ໂຄງການ
 17. ຍຸດທະສາດສົມທົບກັບສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນ ລາວປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການຂະຫຍາຍຜູ້ຕາງໜ້າ, ຕົວແທນ ການທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວລາວ ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 8 ໂຄງການ
 18. ຍຸດທະສາດປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນ, ປະ ກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 19. ຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ປະ ກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 10 ໂຄງການ
 20. ຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ກັບບັນດາປະເທດສະ ມາຊິກອາຊຽນ, ອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນປະກອບມີ 6 ແຜນງານ ແລະ 16 ໂຄງການ
 21. ຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ການສ້າງວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຕ່ລະພາກ ແລະ ກັບ ອະນຸພາກພື້ນໂດຍການສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 22. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃນວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ປະ ກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 23. ຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (CBT) ຢ່າງມີຈຸດສຸມປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 43 ໂຄງການ
 24. ຍຸດທະສາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເຄືອຄ່າຍຜະລິດ ແລະ ສະຫນອງຜະລິດ ຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມ (Supply Chain) ປະກອບມີ 5 ແຜນງານ ແລະ 72 ໂຄງການ
 25. ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 2 ໂຄງການ
 26. ຍຸດທະສາດສົມທົບກັບບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນການ ຈັດງານເທດສະການ, ບຸນປະເພນີທີ່ສຳຄັນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍແນ່ໃສ່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ສັງຄົມລາວໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນສປປລາວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 22 ໂຄງການ
 27. ຍຸດທະສາດຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ “ລາວທ່ຽວລາວ” ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະ ນະທຳ ເພື່ອດຶງດູດກຸ່ມຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 28. ສ້າງຄວາມເຂ້ມແຂງດ້ານວິຊາການໃນວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ພັດ ທະນາການທ່ອງ ທ່ຽວປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 5 ໂຄງການ
 29. ຍຸດທະສາດຍົກລະດັບຂີດຄວາສາມາດ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 7 ໂຄງການ
 30. ຍຸດທະສາດ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນການເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນສິຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 31. ຍຸດທະສາດປັບປຸງຂອດການປະສານງານໃນການເກັບກຳ ແລະ ຕອບສະ ໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະ ກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 4 ໂຄງການ
 32. ຍຸດທະສາດໃນການກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີຄຸນນະພາບແລະຄົບວົງຈອນ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂອງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີ 5 ແຜນງານ ແລະ 54 ໂຄງການ
 33. ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ ຜະລິດຕະ ພັນການທ່ອງທ່ຽວບົນພື້ນຖານທ່າແຮງແລະເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 12 ໂຄງການ
 34. ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະພັດທະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະ ພາກບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ,ປະກອບມີ 6 ແຜນງານ ແລະ 37 ໂຄງການ
 35. ຍຸດທະສາດການສ້າງແຜນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງແຕ່ລະ ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະກອບມີ 4 ແຜນງານດັ່ງນີ້ ແລະ 70 ໂຄງການ
 36. ຍຸດທະສາດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງ ທ່ອງທ່ຽວເພື່ອການກຳນົດເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານໃນການຈັດລະດັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 2 ໂຄງການ
 37. ຍຸດທະສາດການສົມທົບກັບບັນດາແຂວງຈັດບູລິມະສິດພັດທະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອລົງ ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 40 ໂຄງການ
 38. ຍຸດທະສາດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີມາດຕະ ຖານ, ກົມກືນກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະຮັກສາເອກະລັດຂອງທ້ອງຖິ່ນປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 98 ໂຄງການ
 39. ຍຸດທະສາດໃນການສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ປັກຫຼັກ ໝາຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊັດເຈນປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 29 ໂຄງການ
 40. ຍຸດທະສາດສ້າງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະດັບອາຊຽນ. ປະກອບມີ  5 ແຜນງານ ແລະ 22 ໂຄງການ
 41. ຍຸດທະສາດສ້າງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະດັບອາຊຽນ. ປະກອບມີ  5 ແຜນງານ ແລະ 22 ໂຄງການ
 42. ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແທດເໜາະກັບ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ປະກອບມີ  11 ແຜນງານ ແລະ 28 ໂຄງການ
 43. ຍຸດທະສາດ ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮູບແບບການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວບົບພື້ນຖານ ແຜນພັດທະ ນາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 44. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນ ຂະແຫນງການ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ປະກອບມີ  2  ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 45. ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດລະດັບມາດຕະຖານ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ, ກິດຈະການທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ, ທຸລະກິດພັກແຮມ, ທຸລະກິດພັດຕະຄານ,ຮ້ານອາຫານ, ສວນອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ສະຖານບັນເທິງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ປະກອບມີ 8 ແຜນງານ ແລະ 35 ໂຄງການ
 46. ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນໍາທ່ຽວ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຈັດປະເພດບໍລິການນໍາທ່ຽວ. ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ແລະ 17 ໂຄງການ
 47. ຍຸດທະສາດປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 8 ໂຄງການ
 48. ຍຸດທະສາດ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງ ທ່ຽວ ໃນໄລຍະສັ້ນແລະໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະກອບມີ 3 ແຜນງານ ແລະ 15 ໂຄງການ
 49. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນສຳລັບ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 50. ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 51. ຍຸດທະສາດການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບວິຊາ ຊີບການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 52. ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງ ທ່ຽວ ໃຫ້ໃຄວາມພ້ອມໃນການຈັດງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວຄັ້ງທີ 3 ປີ 2017, ປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 9 ໂຄງການ
 53. ຍຸດທະສາດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາໃນຂະແໜງການທ່ອງ ທ່ຽວພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄຸນະພາບປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 54. ຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາລະບົບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນມະນຸດ ໃນຂະ   ແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ
 55. ຍຸດທະສາດການສ້າງເຄືອຄ່າຍປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ກ້ວາງຂວາງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງ ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃນແຕ່ລະໄລຍະປະກອບມີ 2 ແຜນງານ ແລະ 6 ໂຄງການ
 56. ຍຸດທະສາດ ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວປະກອບມີ 1 ແຜນງານ ແລະ 3 ໂຄງການ